Tipsrundan/motionsspåret hotat

Kommunens planer för grönområdet Västra Hållet (med vårt motionsspår)

Frisksporttorpet skonas på bekostnad av skogen med motionsspåret.

Arbetet med kommunens nya översiktsplan är på väg in i slutskedet. Nu pågår en granskningsperiod. Senast 20 september måste eventuella synpunkter ha lämnats.

Översiktsplanen innebär förändrad användning av nuvarande naturområde ”Västra Hållet” där motionsspåret/tipsrundan ligger. Enligt förslaget så skall en stor del av området avsättas för en ny väg, samt ett verksamhetsområde (dvs handel, industri etc.) samt ”tät blandstads-bebyggelse”. Sammantaget kommer det att drabba nuvarande tipspromenad från fråga 2/3 till fråga 7/8 se kartan.

Det här är något som vi i Nyköpings Frisksportklubb motsätter oss, men kommunens handläggare tänker uppenbarligen gå vidare med planerna, trots att de strider mot de principer som man fastslagit skall gälla för översiktsplanen. Det vi främst vänder oss mot är att man avser att förlägga ett nytt verksamhetsområde intill motorvägen med motiveringen att det är möjligt, tack vare dragningen av den nya vägen. Denna dragning är tänkt att gå rätt genom nuvarande grönområde i stället för att dra den längs med motorvägen. På så sätt kan man åstadkomma maximal skada.

De förändringar som gjorts i planen efter att vi fått tycka till föra året presenterades vid ett möte torsdag 2 september. Där ställdes en fråga från en deltagare angående planen för Västra Hållet:

 

Fråga 5:

Kan ni förtydliga hur ni anser att den nya vägdragningen genom Västra Hållet är bättre för friluftslivet än den gamla. Genom det nya förslaget lägger man in ett nytt ”verksamhetsområde” så att halva Västra Hållet inte längre blir tillgängligt för rekreation (promenader motion etc). Kan man inte lägga den nya vägen dikt intill E4 för att bevara så mycket som möjligt av grönytan?

Svar: Efter kritik både från kyrkan, föreningar och allmänheten har kommunen analyserat flera olika alternativ för att lösa framtida trafiksituation för nordvästra delarna av Nyköpings centralort. Analysen har visat att för att kunna genomföra de stationsnära byggnationer som kommunen vill göra krävs denna led genom Västra Hållet. Föreslagen lösning ger möjlighet för framtida utvidgning av kyrkogården. Då grönområdet ändå kommer att påverkas av leden redovisar översiktsplanen en möjlighet att etablera ett verksamhetsområde i attraktivt läge. Exakt dragning av leden behöver utredas i senare planering.

Svaret visar tydligt hur man resonerar. Grönområdet borde inte exploateras, eftersom det har så stort värde för så många personer. Detta är tillräckligt skäl för att förhindra att det förstörs. Men ”livsviktiga” kommunikationsleder kan övertrumfa natur och rekreationsvärden, och det anser man gäller i detta fall. Men i stället för att försöka minimera skadan på området så tar man tillfället i akt och lägger in ett stort ”verksamhetsområde” intill motorvägen, med motiveringen att grönområdet ändå kommer att påverkas. Dvs om man skall skada är det lika bra att slå till ordentligt – grönområden kan man ha och mista, men en möjlighet till (ytterligare ett) verksamhetsområden med skyltläge kan man inte missa.

 

Gulorange=bebyggelse. mörkblått=verksamhetsområde, streckat blått är vägområde (delvis i orange område Siffror i ring är tipskontrollerna.

En missuppfattning (även bland ledande politiker och chefstjänstemän) är att planen skall börja gälla år 2040.Men planen skall gälla från antagandedatumet, med ett ”bäst före datum” 2040. Vägbygget är något som sannolikt kommer inom något år, med tanke på bygge av Resecentrum och förtätning av Nöthagen som ju kräver den nya vägen enligt uttalandet ovan från kommunen..

Med en gällande plan finns också inget som kan stoppa exploatering av verksamhetsområdet när som helst. Etableringen av Biltema kan som exempel som ske snabbt tack vare att det finns en gammal, ännu gällande plan för det området.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*